Wspólne działanie członków stowarzyszenia, prace porządkowe

    Wspólne działanie członków stowarzyszenia w zakresie utrzymania porządku wokół „Pomnika Bitwy pod Iganiami” – koszenie i
wywożenie trawy, usunięcie innych nieczystości.
    W pracach brali udział: Jurek Dmowski z mamą, Piotr Kleszko z synem Mateuszem, Krystyna Mikulska, Zbigniew Cielemęcki, Janusz Umięcki z synem, Agnieszka Cieniuch-Krawczun z mężem
Arturem, Antoni Sobiczewski, Waldek Borkowski, Heniek Durka z synem Marcinem. 
    Prace zostały dokończone następnego dnia.  
    Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział, zaangażowanie własne i niezbędnego sprzętu.

II Walne zebranie członków

     Odbyło się II Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym przyjęto „Regulamin pracy zarządu” i „Regulamin
pracy komisji rewizyjnej” oraz „Plan pracy zarządu na 2009r.”

mamy własne logo

   Opracowanie logo Stowarzyszenia „Nasze Iganie” i nieodpłatne przekazanie na rzecz stowarzyszenia praw
własności znaku graficznego przez Pana Antoniego Prekurata i jego syna Radosława.
    Serdecznie dziękujemy!

178 rocznica bitwy i 90-lecie szkoły w iganiach

    Udział członków stowarzyszenia w obchodach 90-lecia Szkoły Podstawowej w Iganiach i złożenie wiązanki kwiatów pod
„Pomnikiem Bitwy pod Iganiami”. Członkowie stowarzyszenia byli również sponsorami m.in. biegu 90-lecia i wydawnictw reklamowych dotyczących obchodów rocznicowych szkoły.   Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

I walne zebranie członków

    Odbyło się I Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru władz statutowych stowarzyszenia, tj.:
Zarząd z prezesem i Komisję Rewizyjną.

rejestracja w krs

     Rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Od tego dnia mamy już pełne prawo do
używania nazwy „Stowarzyszenie Nasze Iganie”.

zebranie założycielskie stowarzyszenia „nasze iganie”

      W Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach odbyło się Zebranie Założycielskie 
stowarzyszenia, na którym uchwalono statut stowarzyszenia i wybrano Komitet Założycielski, upoważniając go do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

zebranie grupy inicjatywnej stowarzyszenia

      Z inicjatywy Janusza Mikulskiego, obecnego przewodniczącego Rady Gminy Siedlce, doszło do dobrowolnego
zorganizowanie się kilkudziesięciu mieszkańców Nowych Igań i Starych Igań w celu powołania stowarzyszenia. Wstępne rozmowy ustalające zakres działania i cele powołania stowarzyszenia odbyły
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie.