Statut

Tekst jednolity po zmianach przyjętych Uchwałą Nr V/9/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Nasze Iganie” w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2008 Walnego Zebrania Założycielskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia „Nasze Iganie”.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nasze Iganie zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie.

§2

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

§3

1. Nazwa pełna Stowarzyszenia brzmi Nasze Iganie.
2. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Nowych Iganiach, woj. mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Siedlce.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.

§7

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

§8

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9

Stowarzyszenie według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że może być ona prowadzona w rozmiarach służących celom stowarzyszenia a dochód w całości jest przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§11

Celem stowarzyszenia jest:

 • organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych;
 • działania na rzecz odtwarzania i podnoszenia znaczenia lokalnej kultury ludowej;
 • promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki;
 • promocja zdrowego stylu życia;
 • informowanie społeczności lokalnej o integracji z Unią Europejską;
 • promowanie miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie, gminy i regionu;
 • działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa historycznego i kulturowego;
 • ochrona naturalnego środowiska na terenie miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie, poprzez edukację ekologiczną;
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
 • integracja społeczności lokalnej;
 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, społecznych, gospodarczych mających na celu rozwój i promocję gminy i naszego regionu;
 • wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego oraz wspieranie grup marginalizowanych w szczególności kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych;
 • działania na rzecz tworzenia i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
 • działania na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie;
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla mieszkańców miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie;
 • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na obszarze działania stowarzyszenia;
 • działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie.

§12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) wykorzystanie tradycji historycznej;

2) animowanie mieszkańców miejscowości Nowe Iganie i Stare Iganie i okolic do tworzenia różnorodnych projektów, a w szczególności związanych z uwarunkowaniem historycznym, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i ekologicznych w tym:

 • organizowanie obchodów rocznicowych, dbanie o zabytki znajdujące się na terenie miejscowości, organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp. działań;
 • angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego i kulturowego w inicjatywy na rzecz miejscowości Nowe Iganie, Stare Iganie i okolic oraz we współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 • działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
 • organizowanie warsztatów twórczych, działań kulturalnych;
 • organizowanie imprez rocznicowych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych;
 • współdziałanie z administracją państwową, samorządową, instytucjami kultury oraz innymi instytucjami w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia;
 • inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 • Realizując określone w ust.1 cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może również zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§13

Stowarzyszenie zrzesza członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu tej deklaracji oraz podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

§15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniem przyczynić się do wzrostu roli znaczenia Stowarzyszenia;
2) dbać o jego dobre imię;
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
4) regularnie opłacać składki członkowskie;
5) przestrzegać postanowień statutu.

§16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
2) posiadać legitymacje Stowarzyszenia;
3) korzystać nieodpłatnie z poradnictwa, szkoleń, prelekcji i imprez kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) członkom zwyczajnym o których mowa w § 14 Statutu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§17

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenie mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający uczestniczą w działalności Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§18

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2) śmierci członka;
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Członek Stowarzyszenia może zostać przez Zarząd wykluczony na skutek:
1) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
2) braku aktywnej działalności i uczestnictwa w zebraniach oraz pracach Stowarzyszenia;
3) zalegania z opłatą składki członkowskiej co najmniej przez pół roku po terminie płatności;
4) za działalność na szkodę Stowarzyszenia;
5) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§19

Od uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinien złożyć co najmniej 21 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jestostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja rewizyjna.

§21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w sposób jawny zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
Odwołanie Zarządu, poszczególnych członków zarządu oraz rozwiązanie stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia.

§23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków, o propozycjach porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Termin zwołania zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszenia wynosi 14 dni.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie Statutu i zmian do Statutu;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
10) uchwalanie planu finansowego;
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;
12) ustanowienie składek członkowskich – wysokość i zasady uiszczania;
13) przystąpienie do innych stowarzyszeń na zasadach określonych odrębnymi przepisami ustawowymi;
14) odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków;
15) rozstrzyganie w innych sprawach niezastrzeżonych statutem dla pozostałych organów.
16) przyjmowanie członków honorowych na wniosek Zarządu.

§24

Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków Zarządu.
Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków po wyborze Prezesa.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia za zewnątrz;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
6) sporządzanie planu pracy i budżetu;
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§25

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka komisji, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
3) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
4) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd;
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
7) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;
8) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowy udzielenia) absolutorium Zarządowi;
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia;
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§26

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§27

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, a także z własnej działalności. Stowarzyszenie może korzystać z dofinansowań z instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz funduszy europejskich. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§28

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes z jednym członkiem Zarządu.

§29

Do zaciągania zobowiązań i zawierania umów przekraczających kwotę pięćdziesiąt tysięcy złotych potrzebna jest zgoda Walnego Zebrania Członków.

§30

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§31

Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§32

Organy Stowarzyszenia nie mogą:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”;
 • przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 • Kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§33

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §23.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

§34

Niniejszy statut jest ogólnodostępny dla wszystkich.